#rightBanners#
#centerBanners#
Aaron Roll 10.06.12 (07:06)
במאמרנו זה אנו מנסים לסכם את החיוב והשלילה הנובעים מהצעותיו של נתניהו למתישבי גבעת האולפנה בישוב בית אל בשטח יו"ש, מתוך ראיה פרגמטית מחד אך בגישה רחומה ומבינה כלפי המתישבים, מאידך גיסא..
Aaron Roll 06.06.12 (01:28)
האם טרנספר "גבעת האולפנה" הינה גזרה שאין מוצא ממנה? הלב נחמץ שוב להיווכח כי מאות יהודים יהפכו לפליטים בארצם, בידי בני עמם.
Aaron Roll 03.06.12 (02:29)
בתורת הניהול, המנהל, הסחר והמסחר, הכלכלה ותורת המשחקים מוסכם ומוכח כי כאשר תנאי העיסקה אינם מבטיחים רף מינימלי של יתרון ואף הפסד למבצע העיסקה , עליו להמנע מהעסקה מכל וכל, גם אם לכאורה קיימים יתרונות...
Aaron Roll 31.05.12 (06:13)
אזרחי ישראל אינם ששים להעניק לישראליי התפוצות זכות הצבעה למוסדות השלטון הישראלים ובצדק רב.
Aaron Roll 28.05.12 (05:14)
כפי שמדע הרפואה מכיר מספר סוגי סרטן בגופנו, למצער זו הדעה המקובלת בין רופאים שאינן טורחים להתעדכן תדיר בחידושי הרפואה, כך גם נושאת מדינת ישראל מספר סכנות פנים אשר ניתן להמשילן לסרטן בגוף האנושי.
Aaron Roll 25.05.12 (07:15)
הקשיים האדירים הנובעים מהלעומתיות הערבית הישראלית כלפי יהודים וכמובן סרבנותם הנחרצת של הפלשתינים שלא בגבולות ישראל להגיע לנוסחה מוסכמת כלשהיא לישוב הסיכסוך עם מדינת ישראל, יש לה רבות עם התנהלות מגזר...
Aaron Roll 18.05.12 (01:27)
הנה פועלים כוחות ההרס לנשל עוד יהודים מאדמת ארץ ישראל. ברשימות ההרס של הזדים נימצאים כבר ארבעה ישובים קיימים מבוססים וותיקים ו...שנויים במחלוקת.
Aaron Roll 16.05.12 (05:59)
דבר אינו קיים במקומותינו כפי הנגלה לעינינו. כוחות אופל חזקים ועצומים פועלים בקירבנו מתוך שמאמינים כי אנו נוחים ללישה אידאולוגית, כי איננו כשירים להבחין את שאכן מתחולל סביבנו,
Aaron Roll 11.05.12 (06:58)
אורחות השלטון הדמוקרטי נימצאות תדיר במילכוד. בצורת שלטון זו הוגדרו במדה ערכית ומעשית, זו או אחרת, סמכויות כל רשות ורשות משלושת הרשויות, המחוקקת, המבצעת והשופטת. אלא שלמרות שהוגדרו קווי הגבול בין...
Aaron Roll 08.05.12 (05:45)
על החלטת הבג"צ מהיום להרוס את שכונת האולפנה ניתן לומר כי "מעז יצא מתוק". אפשר כי כעת הגיע יום הדין של בית המשפט העליון ובג"צו לשלם על גבהות ליבם ולעומתיותם כלפי עם ישראל.
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה
#leftBanners#