#rightBanners#
#centerBanners#
אהרון רול 12.02.10 (07:10)
ברי לכל בר בי רב כי הנחיית הארוע על ידי דיין בהשתתפות שופטי הבה"ה מהווה טעם לפגם ציבורי מפאת ניגוד ענינים ברור המעלה חשש מוצדק לאפשרות של הטיית משפט, לכאן אם לכאן.
אהרון רול 07.02.10 (07:34)
"הקרן לישראל חדשה" רוצה בישראל חדשה. כמה נחמד, כמה נאור. הבעיה היא שאותה ישראל חדשה הרצויה ל"קרן לישראל חדשה" אינה עולה בקנה אחד עם רצונו של מרבתו המכרעת העם בישראל.
רועי אורן 06.02.10 (19:26)
בתום מושב החורף של הכנסת תפרוש הפרופסור יעל (יולי)תמיר מהחיים הפוליטיים. אנו נסקור על פועלה.
אהרון רול 04.02.10 (07:19)
לאור המצב העובדתי כי למעלה מחמישים אחוזים (לפי נתוני משטרת ישראל משנת 2007 ), מכלל התלונות על אונס והטרדה מינית הינן תלונות שוא, נישאלת השאלה, על מי מגן הבג"צ בפסיקתו המונעת פומביות הדיון במשפטו של...
אהרון רול 31.01.10 (08:12)
המוסר היהודי גורס כי "המציל נפש אחת...כאילו היציל עולם ומלואו", ועוד, "פיקוח נפש... דוחה שבת". אמירות אלו ואחרות מעידות על חשיבות וקדושת החיים המועלים על נס בינינו כמו בכלל התרבויות המערביות הנאורות
אהרון רול 27.01.10 (08:08)
בצה"ל חצו קו אדום. אזרחים אשר מחו כנגד השימוש בגדוד שמשון לפינוי התישבות יהודית ועוד בשבת, זומנו לשרות מילואים לשם שיחות בירור ומשפט
אהרון רול 22.01.10 (06:51)
לא התביעה הקנטרנית והיבבנית של העוזרת ליליאן כנגד שרה נתניהו היא בעיתנו הציבורית בימים אלו, באשר זו תתברר בבית המשפט, יהיו תוצאותיה אשר יהיו
רועי אורן 16.01.10 (22:59)
כביש 443 הינו כביש המשרת את הישראלים והפלסטינים. כאשר כל צד תובע בעלות עליו ומפחד שהצד השני יפקיע אותו לטובתו. בואו נכיר את סיפור הכביש
אהרון רול 15.01.10 (06:53)
תרבות החפיף והסמוך פושה בכל אתר במקומותינו. לעיתים הינה מביאה לכשלים אסטרטגים הפוגעים ביכולת שרידותה של מדינת ישראל ולפגיעה קשה ביחסי חוצה.
אהרון רול 13.01.10 (07:17)
נפל דבר בישראל. זו לה הפעם הראשונה שנחשפה ההוכחה המוחצת באשר להטייה חריפה, חד צדדית של מערכות על-שילטוניות חתרניות הנתונות בצבת אידאולוגית קיקיונית
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה
#leftBanners#