יוסי כהן 13.11.13 (08:05)
אף על פי שמעסיקים רבים מתעלמים מעובדה זו, על פי החוק בישראל עוזרות בית זכאיות לכל הזכויות המגיעות לעובדים שכירים במשק. זכויות אלה כוללות שכר מינימום לכל הפחות ויחסי עובד-מעביד בהתאם לדרישות...
יוסי כהן 12.11.13 (08:05)
אחד הקווים המנחים בחברה דמוקרטית הנו זכותו של כל אדם ליחס שווה שאינו מפלה, המאפשרת לו להגיע להישגים ולהצלחה בחייו ללא קשר למינו, לגזעו, לחזותו או למגדרו. במטרה ליישם זכויות אלה, כונן חוק שוויון...
אירית רייכמן 11.11.13 (15:51)
פס"ד תקדימי: בית המשפט קבע כי התובע יוכר כידוע בצבור ויורש של המנוחה לאחר שבני הזוג התגוררו יחדיו שנה וחמישה חודשים.(תמ"ש 29037-09-12 בבית המשפט למשפחה במחוז ת"א ,שופט נפתלי שילה) בית המשפט למשפחה...
יוסי כהן 10.11.13 (08:22)
"פינוי-בינוי" הוא שם כולל לעסקאות נדל"ן בהן בניינים ישנים מפונים, נהרסים ונבנים מחדש במסגרת תכניות התחדשות עירונית. בתמורה לכך זוכים בעלי הדירות למימון מלא של הוצאות הדיור והשכירות בתקופת הפינוי,...
יוסי כהן 03.11.13 (07:51)
השותפות חייבת ברישום, ואם פעלה בלא שנרשמה, עלול כל אחד משותפיה לחוב בסנקציה עונשית הקבועה בסעיף 6 לפקודת השותפויות. ברם לגישתנו, היעדר רישום אינו מביא לידי כך שהשותפות שאינה רשומה תהא חסרת אישיות...
יוסי כהן 31.10.13 (08:22)
סעיף 66(א) לפקודת השותפויות מבסס את מעמדה של השותפות הרשומה כתאגיד עצמאי בעל אישיות משפטית וכשרות משפטית, בקבעו כי שותפות רשומה לפי פקודה זו היא תאגיד, וכי היא יכולה לתבוע ולהיתבע בשמה הרשום. נוכח...
יוסי כהן 30.10.13 (08:38)
על-פי סעיף 1(א) לפקודת השותפויות, קשרים שבין חברי תאגיד שהואגד מכוח דין אחר, כגון בעלי מניות בחברה, אינם נחשבים כשותפות. הוראה מפורשת זו נועדה למנוע את תחולת פקודת השותפויות על חברי תאגיד אחר, כגון...
יוסי כהן 29.10.13 (08:17)
השאלות האם אדם הוא "שותף" והאם קיימים במקרה מסוים "קשרי שותפות", כהגדרתם של מונחים אלה בפקודת השותפויות, אינן תלויות בכינוי שנתן לו צד להסכם או בכינוי המופיע בכותרות ההסכם, אלא בכוונתם האמיתית של...
יוסי כהן 28.10.13 (08:03)
בדומה לפקודת החברות המבוססת על חוק חברות אנגלי עתיק יומין, פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה – 1975 מבוססת על חוק השותפויות האנגלי: Partnership Act, 1890 1. פקודת השותפויות כמעט לא תוקנה...
יוסי כהן 27.10.13 (08:16)
המונח "תאגיד" אינו מוגדר באופן ממצה בחוק החברות או בכל חיקוק אחר בישראל. חוק הפרשנות, התשמ"א – 1981, מגדיר אמנם בסעיף 3 "תאגיד" כ"גוף משפטי, כשר לחיובים, לזכויות ולפעולות משפטיות", ברם הגדרה זו...
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה