יוסי כהן 22.01.14 (07:20)
שאלת מועד תחילת היזמות היא בעלת חשיבות מרובה, שכן החל במועד שבו הופך אדם ליזם חלה עליו מערכת חובות אמונים ענפה, והוא חייב לבצע את פעולות היזמות בתום-לב ולטובת החברה, בזהירות...
יוסי כהן 21.01.14 (08:07)
כדי שאדם ייחשב ליזם אין הוא חייב למלא תפקיד מרכזי בהקמת החברה במהלך תקופה ממושכת או להיות מעורב בהקמת החברה משלב הייזום הראשוני. גם אדם המסייע ליזם והממלא תפקיד משני ופעוט בהקמת החברה או מעורב בשלב...
יוסי כהן 20.01.14 (07:16)
קיימות נסיבות העשויות לסייע בידנו להכריע בשאלה אם אדם הוא יזם. עם זאת, אין להסתמך על נסיבות אלו בלבד, ויש להשתמש בהן אך ורק כמבחנים מסייעים לצדם של מבחן "הכוונה והשלמתה" ו"המבחן...
יוסי כהן 19.01.14 (08:26)
ההגדרה שבחוק החברות למונח "יזם" אינה מספקת, אינה מגדירה באופן משפטי את המונח "יזם", ובוודאי אינה מאפיינת את פעולות היזמוּת לעומת פעולות אחרות שעושה היזם.   לשון ההגדרה כה רחבה, עד שהיא מביאה...
יוסי כהן 16.01.14 (08:13)
כחלק מסיווג היזם במערכות המשפט הקיימות, המבחן "האובייקטיבי-סובייקטיבי" מוצע על-ידי פרופ' אהרון ברק והוא דומה, למעשה, למבחן הכוונה והשלמתה. המבחן מורכב משני יסודות עיקריים וממבחני עזר...
יוסי כהן 15.01.14 (08:17)
בקשת רישום של סימן מסחרי חדש מבוצעת בלשכת רשם הפטנטים בפנקס סימני המסחר, ובלשכה נבחנת כשירותו של הסימן המסחרי בהתאם להוראות החוק. הליך זה אורך מספר חודשים ואם הוא מאושר, יפורסמו פרטיו לעיונו של...
יוסי כהן 14.01.14 (08:09)
בהתאם לחוק החברות, מוגדרת חברה כגוף מאוגד המהווה ישות משפטית בעלת זכויות וחובות, ודרכי פעולה חוקיות ומתאימות לאופי ולטיב החברה. בדרך כלל נחשבת חברה לגוף שנועד ליצור פעולות המובילות לעשיית רווחים,...
יוסי כהן 13.01.14 (08:06)
מבחן האדם הסביר הנו קנה מידה יחסי המיושם בדיני נזיקין לקביעת רשלנות של אדם. אמות המידה נבחנות על פי מעשה שאדם עשה או לא עשה, או שפעל במסגרת מקצועו באורח לא זהיר ומיומן, ובאופן שאינו תואם את פעולתו של...
יוסי כהן 12.01.14 (07:36)
על פי חוק החברות משנת 2007, חברה לתועלת הציבור, או בראשי תיבות חל"צ, הנה חברה שבתקנוניה נקבעות רק מטרות ציבוריות המפורטות ברשימות ההוראה, ואשר רווחיה אינם מחולקים בשום אופן לבעלי מניות. חברות אלה...
יוסי כהן 09.01.14 (08:11)
לא אחת מוגשות תביעות נזיקין לאחר מותו של אדם, בטענה כי מקור האירוע המצער ברשלנות מצד גוף או עוסק מקצועי כלשהו. תביעות אלה עשויות להיות מוגשות בשני אופנים עיקריים – תלויים ועיזבון, כאשר לכל סוג...
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה