יוסי כהן 10.03.14 (10:55)
אף אם הסנקציה שבסעיף 7 לחוק החברות, תופעל במקרים רבים, לדעתו של עו"ד יוסי כהן, לא יביא הדבר לידי שיפור בנורמות ההתנהגות של היזמים, שכן יש גם לגבש מסגרת נורמטיבית סטטוטורית ותנאי כשירות מינימליים...
רן רייכמן 10.03.14 (10:52)
על כל הזוגות אשר נישאו לאחר 1.1.74 חל חוק יחסי ממון.  ככלל החוק קובע עיקרון לפיו כל מה שנצבר ע"י הצדדים במהלך הנישואין ו/או מי מהם, הינו רכוש משותף למעט נכסים אשר היו לצדדים טרם...
יוסי אמודאי 09.03.14 (12:24)
רכישת דירה היא עסקה כלכלית משמעותית ביותר, בה כדאי לנו למקסם את התועלת שאנחנו נפיק מהמשאבים שנשקיע בה. לכן, כדאי לבחון את כלל אפיקי ההשקעה והרכישה הקיימים. בחלק מהמקרים, ניתן לבצע רכישה של דירה חדשה...
יוסי כהן 09.03.14 (11:38)
ההנחה שבבסיס סעיף 7 לחוק החברות היא כי בעלי מניות שהורם כלפיהם מסך ההתאגדות, אינם ראויים לשמש כיזמים, וכי נוכח עברם יש למנוע מהם מעורבות כלשהי, ישירה או עקיפה, בהקמת חברה. עו"ד יוסי כהן טוען כי ברם,...
רן רייכמן 09.03.14 (11:29)
הכתובה הינה למעשה מסמך עליו חותם הבעל בטרם טקס הנישואין ובו מפורטות התחייבות הבעל כלפי האישה. הבעל חותם על הכתובה בנוכחות שני עדים וזאת עוד בטרם החופה. מלבד התחייבותו הכללית של הבעל לזון את אשתו...
יוסי כהן 06.03.14 (09:39)
סעיף 7 לחוק החברות מסמיך את בית-המשפט, לראשונה, להטיל על נושא משרה בחברה או על בעל מניה שחויבו באופן אישי בחובות החברה, עונש מניעתי-משמעתי. יוסי כהן מצטט את קביעת בית המשפט: "הורה בית משפט כי יש...
יוסי כהן 05.03.14 (13:21)
סעיף 374 לפקודת החברות מעניק למפרק החברה, לכונס הנכסים הרשמי ולנושה או למשתתף של החברה, בין היתר, סעדים נגד יזם שפעל שלא כדין. עו"ד יוסי כהן מסביר את עיקרי הסעיף: "התברר תוך פירוקה של חברה שאדם...
יוסי כהן 04.03.14 (11:14)
סעיף 374 לפקודת החברות מעניק למפרק החברה, לכונס הנכסים הרשמי ולנושה או למשתתף של החברה, בין היתר, סעדים נגד יזם שפעל שלא כדין.
רן רייכמן 04.03.14 (11:00)
כאשר מי מבני הזוג חפץ להתגרש ואילו הצד האחר אינו מעוניין בגירושין - אין הסכמה בין הצדדים לגירושין. במקרה זה, על בן הזוג החפץ בגירושין, להוכיח כי קיימת לו עילת גירושין המוכרת בדיני ישראל ובהלכה...
יוסי כהן 02.03.14 (13:24)
חובתו העיקרית של היזם כלפי החברה היא חובת הגילוי, ומשום כך הפרת אחת מחובותיו שפורטו לעיל תַּקנֶה לחברה ולצד שלישי, אשר נפגע מהפרת החובה, את הסעדים הבאים: מאחר שהיזם חייב לגלות לחברה כל פרט מהותי...
דוא"ל:
סיסמה:
 זכור סיסמה