מס' צפיות - 2086
דירוג ממוצע -
פרשת עקב/ מאת:אהובה קליין.
מאין לנו כי- הבטחת ה' לאברהם אבינו- תתקיים?
מאת: אהובה קליין 23/08/16 (08:36)

פרשת עקב, מאין לנו כי הבטחת ה' לאברהם אבינו- תתקיים?

מאת : אהובה קליין

בפרשה זו התורה מזכירה לנו את טיבה של ארץ ישראל ואת איכותה המיוחדת וכיצד יש לשמרה באופן  שנוכל לחיות בה בעודנו מבורכים: "כי ה' אלוקיך מביאך אל- ארץ טובה ארץ נחלי מים עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר: ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ- זית שמן ודבש: ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם לא תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת:" [דברים ח, ז-י]

 השאלות  הן

א] מאין לנו כי הבטחת ה' לאברהם בברית בן הבתרים עתידה להתקיים?

ב] מה המשמעות במילים: "ארץ טובה" ?

ג] מדוע עם ישראל לא יוכל  לכלות את אויביו במהירות?

תשובות

הבטחת ה' לאברהם אבינו.

בברית בן הבתרים נאמר : "ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמור לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד  הנהר הגדול נהר  פרת: את הקיני ואת- הקנזי ואת הקדמוני: ואת החיתי ואת הפריזי ואת הרפאים: ואת האמורי ואת- הכנעני ואת הגרגשי ואת- היבוסי": [בראשית ט"ו, י"ח- כ"א]

המפרשים מסבירים: כי המילה: "ארץ" מוזכרת שבע פעמים בפרשתנו [דברים  ה, ז-י] מתוכם  שש פעמים המילה: "ארץ" ופעם אחת המילה: "הארץ" מכאן הרמז, שבני ישראל עתידים לרשת את ארץ של שבעת העמים בהתאם להבטחת הקב"ה – בברית בן הבתרים- לאברהם אבינו.

רבינו בחיי  גם מדגיש , כי המילה: "ארץ" המופיעה בפרשה  שש פעמים ובפעם השביעית: "הארץ"- כנגד הנאמר: "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך"

שש פעמים הכתוב מזכיר את המילה: "ארץ" כנגד שישה סוגי אקלים בכדור הארץ- היוצאים ומתפשטים   מנקודתה של עולם - שהיא ארץ ישראל והאקלים השביעי- הוא בירושלים, עליו אמר דוד המלך: "יפה נוף משוש כל הארץ" . המילה: נוף מוסברת על ידי רבינו בחיי- במובן- אקלים, כל נוף שונה ממשנהו, לפי קרבתו לגלגל החמה, והעובר מאזור אחד לאחר- ניזוק, אך ירושלים מורכבת מכולם, ולכן האקלים שלה טוב ובריא במיוחד ועל זה נאמר: "וברכת את ה' אלוקיך על הארץ הטובה"

ארץ טובה- המשמעות.

על פי חז"ל - לאחר שהתורה מזכירה את שבעת המינים- היא  מסבירה מה המשמעות של ארץ טובה-"ארץ אשר לא במסכנות [בעניות ובצמצום]- תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה" מכאן שבארץ ישראל ,לא חסר דבר.[ על פי מסכת ברכות ל"ו, "ב]

 ה"כלי יקר" מסביר: כי לעומת מצרים- ששם  היה צורך לאגור מזון במחסנים לשנות הרעב- הרי ארץ ישראל אינה זקוקה לערי מסכנות -כי יש בה שפע מזון  תמיד והיבול בה מבורך תמיד.

אור החיים נותן הסבר מעניין: בדרך כלל העשירים מקמצים בכספם וזאת משני טעמים:

א] אינם רוצים להראות  למכריהם, או לילדיהם שהם בעלי אמצעים- מהחשש שיבקשו מהם, או יתקנאו בהם.

ב] חוששים שמא, באחד הימים יתהפך עליהם הגלגל והם יתמוטטו.

אולם בארץ ישראל האדמה נחלקת באופן שווה בין התושבים והחברה לא תהיה מחולקת בין עשירים לעניים.

אין שום סיבה שאחד יצליח יותר מרעהו בענייני  מסחר ויבוא- מהטעם: שזוהי ארץ: "לא  תחסר כל בה"

בארץ ישראל ישנם אוצרות באדמתה- נחושת וברזל- ועל כן העשיר במקום כזה לא יצטרך  לאכול "במסכנות" הוא יוכל להראות את עושרו - כי יתר התושבים- מצבם יהיה דומה.

"שפתי כהן" מסביר: לחמה של ארץ ישראל  - צפוי להיות עשיר בטעם ולא יהיה צורך להוסיף עליו מזונות אחרים.

עם ישראל יתקשה להשמיד אויביו במהירות.

נאמר:" ונשל ה' אלוקיך את הגויים האלה מפניך מעט, מעט: לא תוכל כלותם מהר, פן תרבה עליך חית השדה" [ז, כ"ב]

 רבי שאול ידידיה אלעזר ממודז'יץ  מתפלא: מדוע אין אפשרות להרוג את כל האויבים במהירות? היד ה' תקצר להתגבר על חית השדה שתתרבינה במקומות העזובים- כפי שעשה ניסים לעם ישראל במצרים?

אלא הסיבה היא: ההודעה שעם ישראל לא יוכל לכלות את אויביו במהירות- היא לטובתו ,שאילו היו נכחדים האויבים בבת אחת- היה הדבר  גורם לעם ישראל להידבק בקשיחות ואכזריות- תכונות הטבועות בבעלי חיים שבשדות ולכן בזמן שהקב"ה יעשה דין באויבים- מנגד ישמור על בניו באופן שתדבק  אצלם מידת הרחמים כלפי האחר וזאת בניגוד לתכונה  הקיימת בחיות השדה.

 הרמב"ן מסביר: בסופו של דבר ה' ישמיד את כל האויבים ואלה שיישארו- הוא ישלח בהם את הצרעה, אבל לא יכלה אותם ביום אחד ולא יגרש אותם בשנה אחת- כי אז צפוי שהארץ תהיה שממה וירבצו בה חיות השדה. וגם אם  האויבים יושמדו, הרי לא יכלו  לגמרי עד שעם ישראל ינחל את הארץ.

וישנו פירוש מעניין על פי –אור צדיקים השם [המגיד מקוזניץ זצ"ל]

 הרי הקב"ה יכול הכל- כולל גם לדאוג שחיות השדה לא יזיקו ,אלא אנחנו רואים כי לא תמיד התפילה שלנו נענית כולל תפילתם  של צדיקים, המטרה היא לבחון את עניין הבחירה החופשית, היות ואם התפילה שלנו הייתה נענית מיד- התוצאה תהיה שכולם יהפכו לצדיקים ולא  תהיה עוד בחירה חופשית כלל.

 וחז"ל אומרים:  בשעה שמשה עלה למרום לקבל את התורה, באו מלאכי השרת  לפני הקב"ה ואמרו מה יילוד אישה- עושה בתוכנו? הרי התורה הייתה קיימת  קודם ארבעה דורות לבריאת העולם ,הייתכן להעניק את התורה לבשר ודם?

מיד אמר ה' למשה להחזיר  למלאכים תשובה: אמר משה: כי עם ישראל יצא ממצרים, לאחר שהשתעבד שם - הוא מצווה לא לעבוד אלילים ,הוא מצווה לשמור שבת, כתוב בתורה: ,לא תישא" וכי  המלאכים נוהגים במשא ומתן ביניהם? האם מצוות כיבוד  הורים ,או כל עשרת הדיברות  מתאימה למלאכים?, מיד השתכנעו והודו לה'.

 מכאן ,שאלמלא הייתה בחירה  חופשית לאדם ,היו המלאכים מנצחים בטענתם: שאין בשר ודם ראוי לקבל את התורה ,לכן נאמר: שעם ישראל ידע שלא תהיה באפשרותו לכלות את האויבים במהירות ללא קשיים, שהרי אם יחסלו את הקמים עלינו באופן חלק ומהיר, מיד תתבטל הבחירה החופשית – כי יראו שהכל מתנהל באופן ניסי ואז ממילא: "תרבה עליך חיית השדה"- כלומר כל חיות הקודש, שרפים ואופנים ינצחו באמירתם כי אין לתת את התורה לבן אנוש.

לסיכום, לאור האמור לעיל: הבטחת הקב"ה לאברהם ולבניו אחריו- קורמת עור וגידים וכיום יש לנו ארץ משלנו- ארץ זבת חלב ודבש וגם אם יש קשיים ומהמורות בדרך , בסופו של דבר יבואו ימים טובים ובא לציון גואל. אמן ואמן.         

הכותבת היא אהובה קליין-אומנית-מציירת ציורי תנ"ך-מדרשי תמונה על פסוקים במקרא. עוסקת בכתיבה מקראית,שירה ופרוזה,מציירת תפאורות ומאיירת ספרים. מורה. בעלת הבלוג: בראי התנ"ך.

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר