מס' צפיות - 2908
דירוג ממוצע -
פרשת משפטי/מאת: אהובה קליין.
מיהו המלאך המופיע בפרשתנו?
מאת: אהובה קליין 11/02/15 (09:25)

פרשת משפטים- מיהו המלאך המוזכר בפרשתנו?

מאמר מאת: אהובה קליין.

[לעילוי נשמת אמי: חיה ז"ל בת בן-ציון]

פרשה זו כוללת מערכת מסועפת של חוקים ומשפטים, רוב הנושאים הם בין אדם לחברו.

חז"ל אומרים: כי עלינו לראות בכל המשפטים צו  עליון ולקיים אותם  ככתבם ולשונם וכך נהיה דבקים בה'.

בתוך כל הציוויים  התורה מזכירה את הופעתו של המלאך:

"הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשומרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי: הישמר מפניו ושמע בקולו אל- תַּמֵר בו כי לא יישא לפשעכם כי שמי בקרבו: כי ילך מלאכי לפניך והביאך אל- האמורי והחיתי והפריזי והכנעני החיווי והיבוסי והכחדתיו:"[שמות כ"ג, כ-כ"ד]

השאלות הן:

א] מיהו המלאך המוזכר בפרשתנו?

ב] כיצד יש להתייחס  לאותו מלאך?

ג] היכן מוצאים בתנ"ך דוגמאות להופעת מלאכים?

תשובות:

המלאך המוזכר בפרשתנו:

רש"י מפרש: כאן התבשרו עם ישראל: שעתידים לחטוא ועל כך אומרת השכינה  כי לא  אעלה בקרבך , רש"י מבסס את דבריו על דברי תנחומא: "אמר הקב"ה: אומות העולם בגדו בי, ונתתי להם שרים שיהיו משמשים  אותן, אף אתם כן, אני נותן לכם מלאך, שהוא משמר אתכם. שנאמר: "הנה אנוכי.. ".כשזכיתם וקבלתם את התורה, והייתם עושים רצוני, הייתי מהלך לפניכם, שנאמר, [לעיל י"ג, כ"א]" וה' הולך לפניהם יומם "ועכשיו שעשיתם ע"ז כגויים, איני משלח לפניכם אלא, מלאך" "כדכתיב  ביהושע [ה, י"ד]" אני שר צבא ה' עתה באתי"- להושיע את ישראל" [רשב"ם]

אשר למקום שהמלאך מוביל את עם ישראל על כך מביא רש"י שני פירושים:

לפי פשוטו: המטרה-  להוביל את עם ישראל לארץ ישראל.

לפי מדרשו: המקום הוא: בית המקדש בירושלים המכוון כנגד בית המקדש של מעלה. הדבר רמוז בפסוק: "...מכון לשבתך"[שמות ט"ו, י"ז]

תנחומא אומר: "זה אחד מן המקראות המחוורות [המראים] שבית המקדש שלמטה מכוון כנגד בית המקדש שלמעלה"

הרמב"ן מביא תחילה את דברי רש"י, אך בהמשך הוא מציין כי ראה "במדרש שמות רבה"- כי  החטא שעם ישראל חטאו-הוא מעשה העגל.

אך יש לשאול: מדוע הגזירה הזאת לא התקיימה-כלומר מדוע לא נשלח המלאך? אלא מכיון שביקש משה רחמים-אחרי חטא העגל, על עם ישראל ואמר לה' - שאם  הקב"ה אינו  מתלווה לעם ישראל רצוי שלא יעלה את העם לארצו. ובהמשך שאל את ה': במה ידע שהוא ועם ישראל מצאו חן בעיני ה'? הרי דבר זה מוכח  רק אם ה' מתלווה לעם ישראל, כפי שכתוב: "תיפול עליהם אימתה ופחד בגדול זרועך ידמו כאבן" [שם ט"ו, ט"ז]

בעקבות תפילתו של משה ה' נתרצה לו ואמר: "גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה" [שם ל"ג, י"ז] מסתבר שהגזירה לא התקיימה בתקופת חייו של משה, אבל לאחר מותו של משה, ה' שלח לפני  עם ישראל מלאך. כפי שכתוב: "ויהי בהיות יהושע ביריחו ויישא עינו וירא והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו ויאמר לו הלנו אתה אם לצרינו ? ויאמר לא, כי אני שר צבא ה' " [יהושע ה, י"ג]

רבינו בחיי מביא לנו  כמה פירושים:

א] פירושו של רבנו חננאל : המלאך הזה הוא: מיכאל השר הגדול, כפי שנאמר: ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך ".[דניאל, י"ב, א]" ואין אחד מתחזק עימי על אלה כי אם מיכאל שרכם"[ שם, י']

ואותו מלאך נתגלה ליהושע: "ויהי בהיות יהושע ביריחו ויישא עינו וירא והנה-איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו אתה אם-  לצרינו? ויאמר לא כי אני שר צבא- ה' עתה באתי.."[יהושע ה, י"ג-י"ד]

ב] אחד מבעלי הקבלה אומר שהכוונה למלאך מיכאל אשר ממונה על הסליחה היות והוא שר החסד.

האור החיים הקדוש אומר: "..זה הוא המלאך הגואל את האבות לא משרת ממשרתיו אלא מלאך גדול כידוע למשכילים כי אין אנו מכירים  מלאך אמצעי אלא הוא יתברך ושכינת עוזו המתייחדת עימו  בסוד  ה' אחד ושמו אחד"

היחס אל המלאך.

התורה מצווה לגבי המלאך: "הישמר מפניו ושמע בקולו אל- תמר בו כי לא יישא לפשעכם כי שמי בקרבו" [שמות כ"ג, כ"א]

אור החיים אומר: כי ה' ציווה כאן על מצוות עשה וגם על מצוות לא תעשה:

 כנגד מצוות לא תעשה, נאמר: "הישמר.." וכנגד מצוות עשה נאמר: "שמע בקולו"

רש"י מביא את דברי תנחומא:"לא זכיתם לשמוע בקולי- שמעו בקולו של מלאך, הוא אינו יכול לישא  לפשעיכם, למה שהוא מן הכת שאינן חוטאין, לכן כתיב: "כי לא יישא לפשעכם"

דבר אחר: "כי לא יישא לפשעיכם: "למה שהוא שליח, וכל מה שהשליח משתלח לעשות עושה, אבל אני נושא לכם פנים שנאמר: "יישא פניו אליך" [במדבר כ"ו]

כלומר- לפי  פירוש א] המלאך לא יסלח לפשעים שלכם לפי שהוא עצמו שייך לכת שאינם חוטאים.

לפי פירוש ב] הוא לא יסלח מפני שאינו רשאי לנהוג כך.

דוגמאות להופעת מלאכים בתנ"ך:

א] אברהם מארח את שלושת המלאכים: "וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום: ויישא עיניו וירא והנה שלושת אנשים נצבים עליו.."[בראשית י"ח,א-ב]

על פי רש"י היו אלה שלושה מלאכים ולכל אחד מהם הייתה שליחות משלו:

האחד בא לבשר לשרה שתלד בן, השני בא להודיע על הפיכת סדום ועמורה והשלישי בא לרפאות את אברהם.

ומדוע באו שלושה מלאכים ולא אחד? לפי שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות.

ב] בזמן  עקדת יצחק המלאך מתגלה אל אברהם:

"ויקרא אליו מלאך ה' מן השמים ואמר: אברהם, אברהם ויאמר הנני"[בראשית  כ"ב, י"א]

ג] המלאך מתגלה להגר כאשר היא מגורשת מביתה עם ישמעאל למדבר והמים כלו מן הכד, היא השליכה אותו מתחת השיחים וישבה מנגד: "וישמע  אלוקים את קול הנער ויקרא מלאך אלוקים אל הגר מן השמים ויאמר לה מה לך הגר אל תראי כי שמע אלוקים אל-קול הנער באשר הוא שם"[בראשית כ"א י]"

ד] המלאך מתגלה לאמו של שמשון טרם לידתו:" ויהי איש אחד מצרעה ממשפחת הדני ושמו מנוח ואשתו עקרה ולא ילדה: וירא מלאך ה' אל האישה ויאמר אליה הנה- נא את-עקרה ולא ילדת והרית וילדת בן..." [שופטים י"ג, ב]

לאור האמור לעיל, המלאך בפרשתנו- הוא מלאך אשר נשלח מאת אלוקים במטרה להוביל  את העם לארץ ישראל ויש אומרים: שהוא עתיד להוביל את עם ישראל  היישר לירושלים של  מטה ולבית המקדש .השלישי.

יהי רצון שנזכה במהרה לחזות בבוא הגאולה ובניית בית המקדש השלישי. אמן ואמן.

הערה: ניתן לראות ציורים על פרשת השבוע, בבלוג: "בראי התנ"ך "

הכותבת היא אהובה קליין-אומנית-מציירת ציורי תנ"ך-מדרשי תמונה על פסוקים במקרא. עוסקת בכתיבה מקראית,שירה ופרוזה,מציירת תפאורות ומאיירת ספרים. מורה. בעלת הבלוג: בראי התנ"ך.

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר