מס' צפיות - 2126
דירוג ממוצע -
עו"ד יוסי כהן: עיצומים כספיים - סעיף 354(ב) לחוק החברות
מאת: יוסי כהן 17/09/14 (09:42)

סעיף 354(ב) לחוק החברות מורה כי אם היה לרשם החברות יסוד סביר להניח שחברה ציבורית לא שילמה אגרות או תשלומים אחרים שהיא חייבת בתשלומם או הפרה חובה המוטלת עליה לפי הוראות סעיף 343, רשאי הוא להטיל עליה עיצום כספי כאמור בסעיף 354(א).

סעיף 354(ג) לחוק החברות מסמיך את רשם החברות להטיל על חברה שהפרה הוראה שבשלה הוטל העיצום הכספי, בתוך שנתיים ממועד הטלתו, כפל העיצום הכספי האמור בסעיף 354(א); כן רשאי רשם החברות לעשות כך אם בתוך התקופה האמורה הפרה החברה שלוש הפרות או יותר, אף אם הוטלו העיצומים הכספיים בשל הפרת הוראות דיווח שונות.

אדם הסבור כי העיצום הכספי שהוטל עליו אינו מוצדק, רשאי לעתור לבית-משפט השלום בתוך 30 יום ממועד קבלת הדרישה לעיצום כספי ולבקש את ביטולו. בית-המשפט רשאי להורות על אי תשלום העיצום הכספי אם יוכיח העותר אחד מאלה:

(1) כי נקט את כל האמצעים הנאותים כדי למנוע את ההפרה;

(2) כי לא ידע על דבר ההפרה ולא היה עליו לדעת על כך.

חברה רשאית לציין בדין וחשבון השנתי כי המנהל הכללי או דירקטור מסוים הוא האחראי לקיום ההוראות והחובות כאמור בסעיף 354 לחוק החברות; ציינה החברה כאמור, לא ידרוש רשם החברות את תשלומו של העיצום הכספי מדירקטור אחר בחברה, אלא אם כן נדרש תשלומו של העיצום הכספי קודם לכן מהמנהל הכללי או מהדירקטור שציינה החברה ולא שולם על-ידיהם.


סעיף 355(ב) לחוק החברות מאפשר לרשם החברות לעדכן את העיצום הכספי, בקובעו:

"355(ב) הרשם רשאי לעדכן את סכום העיצום הכספי באחד בינואר של כל שנה, לפי שיעור השינוי שחל במדד מהמדד האחרון שפורסם לפני העדכון לעומת המדד האחרון שפורסם לפני תחילתו של חוק זה; כן רשאי הרשם לעגל את סכום העיצום הכספי לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים חדשים.

הרשם יפרסם, בהודעה ברשומות, את סכום העיצום הכספי המעודכן.

אין בהוראות סימן זה כדי לגרוע מסמכותו של תובע להגיש כתב אישום בשל עבירה לפי חוק זה שעליה ניתן

סעיף 362 לחוק החברות מסמיך את רשם החברות לעתור לפירוקה של חברה לפי פרק י"ב לפקודת החברות אם לא פרעה החברה עיצום כספי שהטיל על החברה לפי סעיף 354, ובתוך שלוש שנים ממועד הטלת העיצום הכספי שב הרשם והטיל עליה עיצום כספי נוסף, שאף הוא לא שולם במועד, ובלבד שהעיצומים הכספיים לא נפרעו עד למועד הגשת הבקשה לפירוק. הוראה זו מקנה לרשם החברות, לראשונה, "שיניים" חדות המאפשרות לו לעתור לפירוק חברה המסרבת לשלם שני עיצומים כספיים לפחות שהוטלו עליה במשך שלוש שנים.

הכותב הוא עורך דין יוסי כהן הוא הבעלים של משרד עורכי דין. דוקטור יוסי כהן פועל בתחומי המשפט המסחרי, דיני חברות וליטיגציה משנת 1986.

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר