מס' צפיות - 54
דירוג ממוצע -
יוסי כהן על היעדר חובות אמונים, זהירות ומיומנות של היזם בחוק החברות
מאת: יוסי כהן 04/02/14 (07:42)

נוכח קביעתו של השופט א' ברק בפסק-הדין שניתן בפרשת קוסוי, ניתן היה לשער כי בחוק החברות תיקבע מסגרת נורמטיבית המטילה על היזם, בדומה לדירקטור ולנושאי המשרה האחרים בחברה, חובות אמונים, זהירות ומיומנות. ואכן, בסעיף 19(א) להצעת חוק החברות הוצע כי "מיום תחילת היזמות מוטלות על היזם כלפי החברה, חובות האמונים, הזהירות והמיומנות החלות על נושאי משרה בחברה, בשינויים המחויבים".

 

כמו כן הוצע בסעיף 19(ב) להצעת החוק, כי בכל הקשור לפעולות יזמוּת יחולו על היזם הסדרי שיפוי זהים לאלה החלים על נושא משרה בחברה, מכוח סעיף 299 להצעה.

דא עקא שמסיבות שאין להבינן לא הוכללו סעיפים אלה בנוסח הסופי של החוק. מחדל זה מעורר פליאה רבה. בשנת 1991 תוקנה פקודת החברות והוכנסו בה לראשונה הסדרים מקיפים ומחמירים הדנים בחובות האמונים, הזהירות והמיומנות של הדירקטורים ושל נושאי המשרות האחרים בחברה.

17-1

חרף זאת, ואף שבהצעת חוק החברות נכללו כאמור הוראות מיוחדות בסוגיה זו, התעלם כליל מחוקק חוק החברות מחובות האמונים, הזהירות והמיומנות של היזם. וכי במה שונה דינו של היזם מדינם של נושאי משרות אחרים באשר לחובות אלה? מדוע הושמט סעיף 19 להצעת חוק החברות שהציע להטיל חובות אמונים, זהירות ומיומנות על היזם? האם יש להקיש מחסר זה כי מדובר ב"הסדר שלילי" מכוון, ולפיכך לא תחולנה על היזם חובות אמונים, זהירות ומיומנות?

זאת ועוד: לכאורה יכול היזם לכלול בתקנון החברה, טרם הקמתה, הוראה הפוטרת אותו מאחריות כלפי החברה או המעניקה לו שיפוי אם יתבעו אותו החברה או צד שלישי בגין פעולותיו או בגין מחדליו כיזם. היזם יכול גם להתנות את תוקפו של הסכם מִקדמי שכרת בעבור החברה בקיום הוראת הפטור או השיפוי האמור. מה דינן של הוראות ושל התניות אלה? האם נוכח השמטת הוראת הפטור והשיפוי שגובשה בהצעת חוק החברות ונוכח היעדרו של איסור לעשות כן בחוק החברות, הן תקפות?

ייתכן שמדובר בהשמטת סעיף בשוגג

לדעתנו אין הדבר כך. נראה שהמחוקק השמיט את סעיף 19 האמור בשוגג, בלא לגלות ערנות למשמעות ההשמטה. מכל מקום, בהיעדרן של חובות אמונים, זהירות ומיומנות בחוק החברות, תמשכנה לחול על היזם החובות שפותחו במשפט המקובל, בלא כל שינוי.

לחלופין, תחולנה על היזם, בשינויים המחויבים, כל חובות האמונים, הזהירות והמיומנות שהוטלו על דירקטורים ועל נושאי משרה מכוח חוק החברות. לעומת זאת, לא יחולו על היזם הסדרי השיפוי שבהצעת חוק החברות, אשר לא נכללו לבסוף בנוסח הסופי של החוק, שכן מדובר בהצעה להסדרים סטטוטוריים שלא באו לידי ביטוי בפסיקה הדנה ביזם. לפיכך, אם יכלול היזם בהסכם המקדמי סעיף פטור או שיפוי, לא יהא הסעיף אכיף, אלא אם כן תסכים לכך החברה. במילים אחרות, המסגרת הנורמטיבית לשיפוי או לפטור של יזם תהיה הסכמית ולא סטטוטורית.

הכותב הוא עורך דין יוסי כהן הוא הבעלים של משרד עורכי דין. דוקטור יוסי כהן פועל בתחומי המשפט המסחרי, דיני חברות וליטיגציה משנת 1986.

 

רוצים לפרסם את דעותכם ב"פרשן"? גם אתם יכולים! לחצו כאן

 

גולשים יקרים, הכותבים באתר משקיעים מזמנם בשבילכם, בואו ניתן להם תגובה! כתבו למטה (בנימוס) את דעתכם.

דרג מאמר:          
תגובות למאמר זה לא התקבלו תגובות לקריאת כל התגובות ברצף
אין תגובות למאמר